Obchodné podmienky

DOPRAVA

Spôsob dopravy do 166 €
nad 166 €
Osobný odber Zadarmo Zadarmo
GLS
4.5 € Zadarmo

Pri platení tovaru ponúkame niekoľko variant, z nich si možete vybrať tú, ktorá Vám najviac vyhovuje, nech už si zvolíte formu platby jakúkoľvek, vždy budete platiť rovnako!

Dobierkou (+1 €)
Tovar možete samozrejme zaplatiť až pri dodaní tovaru na dobierku.

Príplatok za nábytok zasielaný na palete:
Tovar zasielame na palete, poplatok za paletovou prepravu je 20 EUR. Jedná sa o zostavy nábytku.

Prevodom z účtu 
Tovar zaplatíte pred zaslaním na základe údajov, ktoré Vám zašleme na Vámi zadaný kontakt.

V hotovosti
Pri prevzatí tovaru priamo v našej predajni v Třinci (ČR), blízko hranic s SK.

 

Príplatok za dopravu nadrozmerného tovaru

Ku konečnej cene účtujeme príplatok za nadrozmerný tovar. Platí pre trampolíny, detský nábytok a rozmernejšie produkty. Konkrétnu cenu príplatku za dopravu sa dozviete vždy na detaile každého produktu, ktorého sa tento príplatok týka.

 

Obchodné podmienky v kocke

 • Minimálna hodnota vašej objednávky musí činiť 15 Eur bez nákladov na doručenie.
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru po dobu 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
 • Pri prevzatí balíka vždy skontrolujte jeho neporušenosť.
 • V prípade zistenia poruchy treba chybný tovar zaslať späť okamžite.
 • Od kúpnej zmluvy môžete podľa zákonníka odstúpiť do 14 dní.

MOŽNOSTI OBJEDNÁVKY

 • Nákupný košík

 • Telefonicky
 • E-mailom

Každá objednávka bude mailem overená. V prípadě vyjmečné nedostupnosti zboží Vás budeme telefonicky kontaktovat.

Doklad o kúpe - faktúru zasielame elektronickou poštou.

Veškeré ceny uvedené na internetovom obchode Babytip.sk sú konečné, včetne DPH a okrem poštovného (prípadne dopravného) k nim už nie sú pripočítané žiadne ďaľšie poplatky ako balné, poistné atd.

Od objednávky vo výši 166 € zákazník naviac neplatí žiadne poštovné (dopravné)!

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY

Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru:

Dětský svět u Kamči,Vendryně 442
739 94  Vendryně
Česká Republika

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") platia pre nákup v internetovom obchode www.babytip.sk (ďalej tiež "internetový obchod"). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu Radka Zmijková, Erbenova 807, PSČ: 73961 Třinec; IČO: 70599041, (ďalej len "predávajúci") upravujú sa v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

II. Základné pojmy

Spotrebiteľská zmluva: 
Je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Dodávateľ: 
je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / Spotrebiteľ: 
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie Spotrebiteľ: 
Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Internetový obchod: 
Elektronický obchod alebo iný objednávkový systém prevádzkovaný na internete podnikateľom, ktorý je v pozícii dodávateľa, ktorý ponúka tovar alebo služby kupujúcim.

Kúpna zmluva: 
objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

III. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

IV. Cena tovaru a platba

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, ​​nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním.

Predávajúci si vyhradzuje možnosť zmeny ceny tovaru, a to bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Táto zmena ceny však nemá vplyv na už uzatvorené objednávky.

Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • a) V hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • b) prevodom náš účet,
 • c) na dobierku. (+1 €)

Upozorňujeme kupujúci, že pri platení prevodom sa tovar považuje za zaplatené v momente pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho.

Cena tovaru je platná po celú dobu než sú prevádzkovateľom vystavené ceny nové.

V. Doba dodania tovaru, spôsob a kontrola dopravy

Doba potrebná na expedíciu tovaru, teda doba potrebná na odovzdanie tovaru dopravcovi, je vždy uvedená pri popise tovaru a priemerne sa pohybuje medzi 2 -7 dni od potvrdenia a zaplatenia objednávky.

Celková doba doručenia tovaru tiež závisí od zvoleného spôsobu dopravy a kupujúci má na výber z nasledujúcich možností:

 • a) osobné prevzatie, keď je tovar k dispozícii do 2 - 7 dní
 • b) zásielková služba GLS, kedy je balík doručený do 2 - 7 pracovných dní

Tovar je doručený na adresu uvedenú a potvrdené v objednávke. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade, že tak neurobí, bude na ňom predávajúci požadovať nahradenie nákladov spojených s prepravou. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonický či iným vhodným kontaktom s predajcom.

K objednanému tovaru je vždy zaslaná el. formou faktúra (slúži ako daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Kupujúci / nie spotrebiteľ je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť ihneď po prevzatí a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných závadách. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšiu nepoškodenosť zásielky pri dodaní. Vonkajšia nepoškodenosť zásielky pri prevzatí je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave.

Kupujúci / Spotrebiteľ nie je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí, ale v jeho vlastnom záujme je mu táto prehliadka odporúčaná, pretože tak môže predísť prípadným komplikáciám pri uplatnení reklamácie tovaru poškodeného prepravou. Svoje výhrady k dodanému tovaru môže kupujúci uviesť do prepravného dokladu. Spotrebiteľ môže tiež odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky a uviesť túto skutočnosť do prepravného dokladu.

VI. Záručné podmienky

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. V prípade, že sa kupujúci rozhodne uplatniť reklamáciu, tak kontaktuje reklamačné oddelenie, ktorého kontakt je dostupný v internetovom obchode predávajúceho.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • a) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • b) ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • c) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • d) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na vykonanie odborného posúdenia reklamovanej vady. Najneskôr bude reklamácia vybavená do 30 dní, a to vrátane odstránenia vady. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu, a teda môže nárokovať odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. A ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

V prípade reklamácie poškodených dielov (napr. u nábytku), predávajúci sťahuje na svoje náklady iba chybné diely, nie celý nábytok. To preto, aby sa predišlo prípadnému ďalšiemu poškodeniu dielov, ktoré sú v poriadku.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

7.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku. 7.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VIII. Úmyselné neprevzatia tovaru

V prípade, že nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom z akéhokoľvek dôvodu vyzdvihnutá, sme nútení požadovať úhradu vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 20 EUR.

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.

Osobný odber: ak tovar nebude vyzdvihnutý do 7 kalendárnych dní a ani písomne ​​oznámené zákazníkom, kedy tak bude urobené, bude tovar automaticky uvoľnené k jeho ďalšiemu predaju.

IX. Práva z vadného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že vec pri prevzatí nemá vady . Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu , že v čase, keď vec prevzal ,
a ) má vec vlastnosti , ktoré si strany dojednali , a ak chýba dojednania , také vlastnosti , ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané ,
b ) sa vec hodí na účel, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa ,
c) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti ,
d ) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov .
 
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia , má sa za to , že vec bola vadná už pri prevzatí .
 
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady , ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia , to sa však netýka :
a ) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu , pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá ,
b ) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním ,
c) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia , ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim , alebo
d ) ak to vyplýva z povahy veci .


Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti , môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti ; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť .

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.


Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí , ak kupujúci pred prevzatím veci vedel , že vec má vadu , alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil .

X. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
 • Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním.
 • Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
 • Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
 • Tovar bol poškodený živlami.
 • Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou, alebo zanedbanou údržbou.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru (stačí elektronicky), ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie.

Tovar dodávaný na reklamáciu musí byť čistý. V opačnom prípadě bude účtované čistěnie od 4 do 8 EUR (podľa rozsahu znečistenia).

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo ďalších otázok prosím kontaktujte Babytip na uvedených kontaktoch.

 

 

PREVÁDZKAR E-SHOPU

(Reklamácie a vrátený tovar zasielajte prosím na adresu uvedenú v reklamačnom poriadku)


Online riešenie sporov

S platnosťou od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov, ktorá umožňuje spotrebiteľom riešiť spory týkajúce sa ich online objednávok bez nutnosti súdneho procesu. Tento proces riešenia sporov je k dispozícii na nasledujúcom externom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bohužel nejsme povinni a nemůžeme se řešení sporů alternativní (mimosoudní) cestou zúčastnit. Ohledně reklamací nás prosím kontaktujte na následující emailové adrese: obchod@babytip.sk 

BABYTIP - Radka Zmijková

Erbenova 807

739 61  Třinec

Česká Republika

 

IČO: 70599041

DIČ: CZ7762125085