ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov


Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Radka Zmijková, IČO: 70599041 , so sídlom Erbenova 807, Třinec 73961 (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  - adresa: Radka Zmijková, Erbenova 807, Třinec 73961
  - email: obchod@babytip.sk
  - telefón: +421 944 702 655.
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:
  - plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie
  - obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie
  - obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v 
     prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  - vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú
     nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez
     poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  - zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
 4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Predávajúci informuje, že osobné údaje bez súhlasu kupujúceho odovzdáva najmä za účelom prevádzkovania e-shopu, prevádzkovanie reklamných oznámení, plnenie zmluvy špedičným partnerom dopravujúce tovaru a orgánom štátu na základe zákonnej povinnosti alebo rozhodnutia štátneho orgánu.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 50 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 3. Ak kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov cookies pre účely marketingu, bude predávajúci uchovávať osobné údaje, a to IP adresa a údaje o správaní kupujúci v sieti internetu za účelom optimalizácie reklamných oznámení. Bližšie informácie sú uvedené v súhlase s povolením cookies na webovej stránke predávajúceho.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  - podieľajúce sa na dodanie tovaru / realizáciu platieb na základe zmluvy,
  - zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (4shop) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  - zaisťujúce marketingové služby.
 2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  - právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
  - právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  - právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  - právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
  - právo sa opýtať, ako a kedy bolo s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, www.uoou.cz, v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.
 3. V prípade, že kupujúci súhlasil so spracovaním osobných údajov na základe dobrovoľného súhlasu za účelom zasielania marketingových oznámení a spracovaním osobných údajov cookies, má kupujúci právo odvolať kedykoľvek tento svoj súhlas, aby bola dotknutá zákonnosť spracovanie daného osobného údaje založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním .

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII.

súbory cookies

 1. Správca prehlasuje, že na ukladanie nastavení a správnemu fungovaniu využíva súbory cookies. Používaním webu s ich používaním súhlasíte.
 2. Cookies sú male textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa užívajú vo Vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. - pre pre správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,
  - pre zapamätanie Vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať,
  - čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovanie návštevnosti, Vašom pohybe po stránkach a využitých funkciách,
  - zistenie informácií o prezeranie reklám, aby sme Vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktoré nemáte záujem.
 3. Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
  - analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú,
  - konverzný, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
  - trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverzným pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
  - remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacielenie,
  - esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.
 4. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies v predvolenom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na Vami vybrané typy.

IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 9. 2020.

« zpět na seznam článků